نرم افزار تحلیل بنیادی آنلاین

هشدار ! هر گونه کپی برداری از نرم افزار تحلیل بنیادی آنلاین پرشین بورس تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد.
اطلاعات عمومی
اطلاعات مالی

کاربر گرامی وبسایت برای استفاده از خدمات نرم افزار تحلیل بنیادی میبایست عضو ویژه وبسایت شوید

نام نماد :
{{repNemadName}}
نسبت جاری :
{{repCurrentRatio}}
نسبت بدهی به دارایی :
{{repDebtRatio}}
نسبت سود خالص به فروش :
{{repNetProfitToSalesRatio}}
سود خالص هر سهم (سال جاری) :
{{repNetProfitOfEachShare}} ریال
نسبت قیمت به سود (P/E) :
{{repPriceToProfitRatio}}
بازده سود سهام (E/P) :
{{repDividendYield}}
ارزش خالص دارایی ها (NAV) :
{{repNetAssetValue}} ریال
ارزش دفتری هر سهم :
{{repBookValueOfEachShare}} ریال
ارزش گذاری به روش تنزیل سود تقسیمی (DDM) :
{{repDDM}} ریال
ارزش گذاری بر مبنای p/s به روش مقایسه ای :
{{repEarningsPerShareOnComparativeBasis}} ریال
سال مالی :
{{repFinancialYear}}
نسبت سریع :
{{repFastRatio}}
بازده جمع دارایی :
{{repReturnOnTotalAssets}}
نسبت سود عملیاتی به فروش :
{{repOperatingprofitRatioToSales}}
سود خالص هر سهم (سال آتی) :
{{repNetProfitPerShareOfTheNextYear}} ریال
نسبت قیمت به فروش (P/S) :
{{repPriceToSalesRatio}}
درصد حاشیه سود خالص عملیاتی 6 ماهه :
% {{repSixNetProfitMargin}}
NAV به ازای هر سهم :
{{repNetAssetValuePerShare}} ریال
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم :
{{repRatioOfMarketValueToBookValueOfEachPhare}}
ارزش هر سهم به روش DDM :
{{repAverageNominalValuePerShare}} ریال
ارزش گذاری بر مبنای p/s به روش مقایسه ای به ازای هر سهم :
{{repValuationBasedOnEarningsPerShareAsComparedToPerShare}} ریال
درصد حاشیه سود خالص عملیاتی 12 ماهه :
% {{repPercentageOfOperatingProfitMarginOf12Months}}
{{repFinancialDescription}}
بستن