سامانه رشد سود آوری نمادهای بورس

نماد تاریخ
انتشار
دوره سود واقعی دوره سود واقعی دوره قبل % رشد
شسپا 1399/03/06 12   ماهه  سال 1398 2948700 9257 31754
خليبل 1399/03/06 12   ماهه  سال 1398 13709 (60) 22948
ختوقا 1399/03/06 12   ماهه  سال 1398 157 17 824
وبوعلي 1399/03/06 12   ماهه  سال 1398 685 501 37
ما 1399/03/06 12   ماهه  سال 1398 519 440 18
فنفت 1399/03/03 12   ماهه  سال 1398 105619 401 26239
وغدير 1399/03/03 6   ماهه  سال 1399 (10) (452) 98
بكام 1399/03/01 12   ماهه  سال 1398 573350 (187) 306704
كروي 1399/03/01 12   ماهه  سال 1398 8562 670 1178
فنورد 1399/03/01 12   ماهه  سال 1398 4365 (420) 1139
تشتاد 1399/03/01 12   ماهه  سال 1398 27 (131) 121
شغدير 1399/03/01 12   ماهه  سال 1398 1763 863 104
پلاست 1399/03/01 12   ماهه  سال 1398 (1027) (2561) 60
فلامي 1399/03/01 6   ماهه  سال 1399 1051 1034 2
قنقش 1399/02/31 12   ماهه  سال 1398 3557 (599) 694
ورازي 1399/02/31 12   ماهه  سال 1398 270 (54) 600
پشاهن 1399/02/31 12   ماهه  سال 1398 859 259 232
بگيلان 1399/02/31 6   ماهه  سال 1399 223 74 201
كپشير 1399/02/31 12   ماهه  سال 1398 1444 545 165
كاما 1399/02/31 12   ماهه  سال 1398 6666 2745 143
شبصير 1399/02/31 12   ماهه  سال 1398 3110 2253 38
سامان 1399/02/31 12   ماهه  سال 1398 257 226 14
فجر 1399/02/31 12   ماهه  سال 1398 2111 2065 2
دروز 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 151 7 2057
كترام 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 641 35 1731
غشهد 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 4898 313 1465
غزر 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 1438 98 1367
دلقما 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 2183 249 777
غمهرا 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 2276 533 327
ونوين 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 275 (149) 285
لخانه 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 684 189 262
وتوكا 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 704 201 250
ورنا 1399/02/30 6   ماهه  سال 1399 625 189 231
وپويا 1399/02/30 12   ماهه  سال 1396 143 50 186
آرمان 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 366 (501) 173
سهگمت 1399/02/30 3   ماهه  سال 1399 164 61 169
زبينا 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 805 305 164
غاذر 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 830 316 163
آسيا 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 700 280 150
بخاور 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 218 93 134
كبافق 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 789 380 108
دحاوي 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 1004 487 106
كدما 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 2332 1167 100
پلاسك 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 (6) (76) 92
تكمبا 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 48 27 78
واميد 1399/02/30 3   ماهه  سال 1399 (4) (16) 75
پاسا 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 631 363 74
خاذين 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 (44) (168) 74
دفرا 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 1392 815 71
شسينا 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 5850 3439 70
شپمچا 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 11921 7301 63
قپيرا 1399/02/30 9   ماهه  سال 1399 2040 1280 59
جوين 1399/02/30 9   ماهه  سال 1399 1504 956 57
آريان 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 119 76 57
فجام 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 1039 708 47
كپارس 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 1672 1190 41
بكهنوج 1399/02/30 3   ماهه  سال 1399 (337) (551) 39
شسم 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 (372) (597) 38
سيلام 1399/02/30 3   ماهه  سال 1399 (40) (59) 32
بشهاب 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 1455 1112 31
خاهن 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 186 144 29
خلنت 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 1166 969 20
سصفها 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 652 560 16
فروس 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 711 611 16
كطبس 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 1174 1010 16
قرن 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 2586 2304 12
فايرا 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 1037 952 9
قشكر 1399/02/30 6   ماهه  سال 1399 208 195 7
تليسه 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 754 707 7
زكشت 1399/02/30 12   ماهه  سال 1398 625 598 5
سمايه 1399/02/29 12   ماهه  سال 1398 1090742000 (20051) 5439938
ثتوسا 1399/02/29 6   ماهه  سال 1399 25140 22 114173
شفارس 1399/02/29 12   ماهه  سال 1398 238 9 2544
وايرا 1399/02/29 6   ماهه  سال 1399 620 70 786
بكاب 1399/02/29 6   ماهه  سال 1399 1889 448 322
وسالت 1399/02/29 12   ماهه  سال 1398 1769 (808) 319
سدبير 1399/02/29 12   ماهه  سال 1398 900 242 272
خفناور 1399/02/29 12   ماهه  سال 1398 106 (63) 268
غگرجي 1399/02/29 12   ماهه  سال 1398 1985 720 176
چفيبر 1399/02/29 12   ماهه  سال 1398 17 (25) 168
بستن